Navigácia

Partneri

Najbližšie u nás

 • 10.9. OČAZ - 2. stupeň
 • 13.9. - plenárne ZRPŠ
 • 15.9. - deň pracovného voľna

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 20.9.2021)
Mgr. Ľuboslav GALÁD
Zajtra (Utorok 21.9.2021)
Matúš HRONEC (4.A)
Matúš KORTIŠ (MŠ II. odd)
Matúš NISTOR (MŠ III. odd)
Matúš TOMAN (MŠ III. odd)
Linda GÁLOVÁ

Ponuka pracovných miest

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.
-------------------------------------

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Počet návštev: 2373679

Náš youtube kanál

Pondelok 20. 9. 2021

OZNAMY

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od 1. 9. 2021

- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Od 01.09.2021 bude  poskytovaná dotácia na stravu len nasledovným žiakom:

1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (priniesť potvrdenie na OÚ Halič z ÚPSVaR do 10.8.2021),

2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zák. zástupcami). Čestné vyhlásenie si môžete vytlačiť tu: Čestné vyhlásenie

V prípade ak zákonný zástupca do nižšie uvedeného termínu neodovzdá potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

Potrebné doklady je treba odovzdať na OÚ Halič do 10. 8. 2021.

Chráňme prírodu a život človeka

Od februára tohto roka zbierame PET vrchnáky z plastových fliaš a obalov. Čím viac ich nazbierame, tým viac pomôžeme prírode a nášmu chorému kamarátovi Markovi. Všetky umelé vrchnáčiky z nápojov, tetrapakov alebo drogérie (zo sprejov, aviváží, šampónov a i.) vhoďte do srdca čisté! Ďakujeme.

Kolobežky a iné dopravné prostriedky v škole!!!
Oznam pre rodičov!

Škola nezodpovedá za kolobežku (skateboard, bicykel a i.) žiakov a ani za úraz, ktorý si žiak na tomto dopravnom prostriedku spôsobí. Žiak je povinný preniesť kolobežku (skateboard, bicykel a i.) do priestorov na to určených a počas celého vyučovania ho nesmie v budove ani v areáli školy používať. Po vyučovaní si ho musí opäť vyniesť z budovy von.

Hymna školy

RŠ s veľkým potešením oznamuje, že aj naša škola sa môže pýšiť svojou hymnou, ktorú ste mali možnosť prvýkrát počuť na Slávnostnej koncoročnej akadémii školy. Zvukový záznam:

Hymna školy

Text:

1. Do škôlky sme nastúpili,
trochu sme sa veru báli,
potom sme ich však zbadali,
s láskou na nás pozerali.
Naša cesta tu začala,
hrami nás vždy sprevádzala,
kreslili sme, poznávali,
na školský vlak nasadali.

Refrén:
Škola, škôlka senzačná je,
s radosťou sem chodím stále,
načerpám tu vedomosti,
získam nové skúsenosti.
Pod tým zámkom rozprávkovým,
očarí nás kúzlom svojím.
v Haliči, v krásnej dedinke,
v úžasnej školskej rodinke.

2. Vlak zapískal! Nastupujte!
Na školskú púť sa k nám dajte,
školské tašky aj pravítka,
naša škola hneď nás víta.
Čítame a tiež píšeme,
číslice hravo zvládneme.
o našej vlasti už vieme,
o prírode sa dozvieme.

Refrén:  Škola , škôlka senzačná je........

3. Pozor žiaci vystupujte,
druhým stupňom hneď sa dajte,
chémia a aj dejepis,
budem tiež mudrc, to si píš.
Slovenčinu radi máme,
matematiku zdoláme.
Fyzika je pre nás hračka,
čaká nás aj lyžovačka.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.....

4. Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
povinnosti si plníme.
Tanečníci, klaviristi,
veľkí sme my optimisti,
každý z nás sa veľmi snaží,
nezľakneme sa súťaží.

Refrén: Škola , škôlka senzačná je.......

::: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič :::

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Cvičenie v prírode je každoročná školská akcia, pri ktorej sa väčšinou vyberieme do blízkej prírody, kde sa učíme a preveríme si poznatky, ktoré sú potrebné k bežnému životu. Tento krát to boli poznatky z turistickej oblasti (turistické značky, správanie v lese, fauna a flóra lesa, turistická výbava, zakladanie a likvidácia ohňa). Žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali turistický výstup na Sedem Chotárov. Výstup začínal v malebnej dedinke Gregorova Vieska po turistických značkách až na samý vrchol. Pre niekoho to bola prechádzka, niekto musel siahnuť hlbšie do svojich síl a zabojovať so sebou. Každopádne všetci to svojim tempom zvládli a v cieli na nich čakala odmena - opekačka. Cesta späť bola uvoľnenejšia s výborným pocitom, že sme strávili krásny slnečný deň v prírode a pohybom.

 • Obraz o sebe samom je postupný proces. Vedieme pri ňom žiakov k tomu, aby si uvedomovali, čo o sebe vedia a čo o sebe nevedia.. V triede 3.A a 5.A mali žiaci možnosť vyskúšať si vytvoriť svoj osobný erb. Vytváranie osobných erbov je jednou z osvedčených a u žiakoch obľúbených aktivít podporujúcich sepoznanie, pri ktorej sa žiaci dozvedajú nielen niečo o sebe, ale aj o ostatných spolužiakov v triede – navzájom sa poznávajú, komunikujú, rešpektujú sa. Na základe reflexie po akejkoľvek aktivite si žiak môže uvedomiť, ako sa vidí sám a ako ho vnímajú ostatní spolužiaci.


 • V 2.A triede sme si spolu s lienkou Emkou zaspomínali na krásne zážitky z letných prázdnin, s ktorými sme sa podelili so svojimi spolužiakmi. Nasledoval rozhovor o znaku Slovenskej republiky, ktorý je charakteristický pre všetkých ľudí žijúcich u nás na Slovensku. A tak lienka Emka mala nápad vytvoriť si erb , ktorý bude spoločným znakom 2.A triedy. Úlohou žiakov bolo nakresliť to, čo majú radi, čo ich vystihuje a podeliť sa o to so svojimi spolužiakmi. Lienka Emka si každého rada vypočula a potešila sa, že žiaci vytvorili spoločný erb vystihujúci ich triedu.

 • Dňa 2.9.2021 sa na nádvorí školy konalo slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022. Všetkých privítal a poprial veľa úspechov starosta obce a takisto riaditeľ školy. Obaja vyslovili želanie a túžbu, aby sa aj školský život po dlhom čase vrátil do normálnych koľají a žiaci školy sa tak mohli nerušene venovať svojim školským povinnostiam.

 • Letná škola je už za nami. Pre žiakov a pre učiteľov bola inšpiratívna a veríme, že mala úspech. Pred nami je teraz škola ozajstná - jesenná.

 • Dňa 25.8.2021 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie budúcich prváčikov a ich rodičov. Deti odchádzali plné zážitkov. Tešíme sa na Vás 2. septembra!

  Mgr. Monika Gáborová, Mgr. Beata Hochholczerová

 • Tých najlepších z najlepších ocenil tradične na konci školského roka aj pán starosta. Hneď po odovzdaní vysvedčení boli šestnásti najlepší žiaci školy pozvaní na obecný úrad, kde im pán starosta slávnostne odovzdal ocenenia obce a žiaci sa navždy zapísali do kroniky obce. Po príjemnom posedení a chutnom občerstvení sa všetci zaslúžene vybrali domov, aby si mohli začať užívať letné prázdniny.

 • Aj keď bol školský rok aký bol, aj počas neho sme mali medzi sebou žiakov, ktorí boli ochotní vynikajúco pracovať, svedomito sa pripravovať, reprezentovať školu, príkladne sa správať, zapájať sa do zberovej činnosti a svojim konaním a správaním šíriť dobré meno našej škole. Preto sme tradične takýchto žiakov odmenili diplomami a vecnými cenami. Pred všetkými žiakmi školy ich spolu s triednymi učiteľmi dekoroval pán riaditeľ. Výročnú cenu školy za školský rok 2020/2021 si spomedzi týchto žiakov odniesol Michal Galád. Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich úspechy aj v ďalších školských rokoch.

 • O tom, že pohybová zdatnosť dnešných detí je podpriemerná až veľmi slabá je fakt tejto doby. Smutný, ale fakt. Na našej škole sa snažíme venovať sa pohybovej aktivite v čo najväčšej miere. Preto sme sa s triedou 6.A zapojili do pekného projektu Slovenského olympiíjského výboru (SOV) pod názvom OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠETRANNOSTI. V šiestich disciplínach si žiaci a žiačky na hodinách telesnej a športovej výchovy preverili svoje pohybové schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť). Na základe dosiahnutých bodov z jednotlivých disciplín zistili o sebe svoju úroveň pohybovej zdatnosti, teda svoju pohybovú VŠESTRANNOSŤ.

 • Žiaci 2. A sa učili písať listy. Aby si svoje vedomosti a zručnosti overili v praxi, napísali sme rovesníkom zo ZŠ s MŠ v Opatovej. Netrpezlivo očakávali odpovede. To bolo radosti, keď prišla pošta! Spoznali nových kamarátov a dopisovanie ich veľmi nadchlo. Ak nám to situácia dovolí, sprostredkujeme aj spoločné stretnutie. Mgr. Bernátová

 • 🩰🎶SKÚŠKY SZUŠ HALIČ🎭🎨Dňa 9.6.2021 sa na elokovanom pracovisku SZUŠ v Haliči konali postupové a absolventské skúšky. Skúšky prebehli vo všetkých štyroch odboroch: tanečnom🩰, hudobnom🎶, literarno - dramatickom🎭a výtvarnom 🎨. Žiaci sa na skúšky zodpovedne pripravovali o čom svedčí aj naše video. 💃🎨🎭🎻Chceli by ste, aby aj Vaše dieťa navštevovalo umeleckú školu? 🎻🎭🎨💃Prihláste ho online, alebo osobne, aj v ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči. 💕

 • Pre niekoho je to sviatok známy, pre iného menej. Pravda je však taká, že sviatok dňa otcov v tretiu júnovú nedeľu sa oslavuje už niekoľko rokov aj na Slovensku. Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmosféru šťastnej rodiny dotvára aj otec. Otec ako symbol pevnosti a istoty, ktorý na svoje chlapské ramená ukladá všetky problémy a ťažkosti. Otec, ktorý dokáže poradiť a usmerniť. A tak práve k blížiacemu sa dňu otcov sme si tento deň pripomenuli so žiakmi školského klubu detí Včielka formou diskusie o tom ako vznikol sviatok dňa otcov, pripravili sme si pre ocka milý darček (diplom, pohľadnicu) a snažili sa motivovať žiakov, aby poďakovali otcom za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Otec, hlava rodiny!“ Nielen v tento deň ale každý deň by sme mali nielen otcovi, ale aj mamine, starým rodičom prejaviť vďaku a úctu. Veď krása života spočíva predovšetkým v týchto malých rodinných zastaveniach a oslavách.

 • Prostredníctvom zážitkového učenia sa žiaci oveľa viac naučia. Veľmi ich baví a lepšie si zapamätajú informácie. Tentokrát sme si to potvrdili na určovaní času.

  Mgr. Bernátová

 • 🌱BYLINKOVÝ PIKNIK v ŠKD 🌿Keď bývame občas chorí, mamka čajík nám uvarí☕. Hocijaký čaj to nie, bylinkový pre zdravie🌱. Taký dobrý čaj voňavý, šalviový či mätový. Tieto krásne rastlinky, liečivé sú bylinky🌿. Príroda nám v ŠKD svoju lekáreň otvorila, lahodnou chuťou a vôňou nás očarila. O bylinkách sme sa rozprávali, ich krásu a dôležitosť poznávali. Pracovné listy, herbár tvorili, bazový, levanduľový sirup vypili. Pažítka nám veľmi chutila a úžasná hra: Miešame bylinky nás bavila. Ďakujeme ti príroda za tieto dary🌿. Dôležité sú, to vie každý z nás, veľký i malý.🌿🌱Pesnička: Bylinkárka, Fantalýro

 • Krásnu slnečnú už skoro letnú stredu sme s chlapcami z deviateho ročníka využili na telesnej výchove osviežením sa v príjemnej vode na bani v Gregorovej Vieske. Nebola to síce typická hodina plávania, ale účel pred koncom školského roka splnila. Aktívne a zábavne sme strávili spoločný čas v krásnom prostredí. Snáď do konca školského roka sa nám podarí ešte niečo na telesnej výchove zábavné vymyslieť a zrealizovať. Veď zážitky sa nedajú ničím vyvážiť.

  Mgr. Zuzana Kresáneková

 • Žiaci 9. ročníka mali po prvý krát možnosť zapojiť sa do webinára, ktorý realizuje organizácia Bez drog. Organizácia Bez drog vykonáva protidrogové preventívne prednášky so žiakmi. Poskytuje žiakom fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Touto prednáškou sme sa snažili o to, aby žiaci rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…). Robíme všetko, čo vieme, aby mali žiaci možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Bola to zážitková forma vyučovania, kde žiaci mohli diskutovať a pýtať sa. Cieľom hodiny bolo, aby žiaci dostali informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie a pomocou webinára odchádzali s presvedčením, že drogy škodia nielen telu, ale aj duši.

 • Na hodinách Anglického jazyka robíme pre žiakov rôzne zábavné a názorné aktivity, aby sa učili jazyk aktívne a prirodzenou cestou pomocou získavania praktických skúseností. Tieto hodiny boli zamerané na učenie sa ako nakupovať v obchodoch a na trhu a rozširovanie si potrebnej slovnej zásoby.

 • 🌼 Čo to, čo to, čo sa to deje? Slniečko sa na nás smeje. Kvietky rozkvitli, vtáčiky sa smejú, mušky si na slniečku krídelká hrejú.🌞Poďme sa aj my spoločne zohriať na jarné slniečko, kým Pani JAR odovzdá svoju vládu ďalšiemu ročnému obdobiu LETU. Včielky🐝, Lienky🐞, Sovičky🦉 otvárajú pre vás svoje JARNÉ DIELNIČKY🌼Pesnička🎶: Jar - z predstavenia Trpaslík🌞. Spev: deti z ŠKD 🌞. Klavírny sprievod: p. uč. Katka Gálová🌼

 • 🧺Ja som dobrý remeselník z tej trenčianskej stolice, po mestách aj po dedinách chodím drotovat hrnce 🧺. Za siedmimi horami, za siedmimi moriami, remeselnícke slávnosti v ŠKD sa konali.🏺Na náš veľký, super deň, remeselníkmi sme sa stali, v remeselníckej uličke, poklady nazbierali.📿 Pri záhradníčkach sme kvety pestovali 🌼, pri obuvníčke šnúrky navliekali👞. Tkáčky nás koberce tkať naučili👍, pri hrnčiarke sme džbány vyrobili🏺. Šperkárky nás šperkami obdarili 📿 a cukrárky lekvárom nakŕmili🍓. A čo už všetci dobre vieme, za naše krásne kostýmy👩‍🍳, pizzu🍕dobroty🍭🍬Vám, milí rodičia, pekne ĎAKUJEME♥️ Veľké ĎAKUJEME patrí aj Vám, našim veľkým kamarátkam deviatačkám a ôsmáčkám ....♥️

 • V piatok, 21. 5. 2021 sme ukončili zber papiera. Tešíme sa, že aj tentokrát sa zapojilo veľa žiakov a doslova sa pretekali o to, kto donesie viac papiera. Takýto urputný boj prebiehal hlavne medzi triedami 1. stupňa. Sme však radi, že popri nich sa nedali zahanbiť ani žiaci z 2. stupňa a všetci spoločne tak prispeli ku krásnemu výslednému zozbieranému množstvu 2756 kg. Za peniaze získané za tento zber budeme môcť opäť skvalitniť výučbu na škole. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme.

  Výsledky:
  Kolektívy: 1. miesto - 4.A, 2. miesto - 2.A, 3. miesto - 3.A

 • Deň detí pre žiakov 2. stupňa sa niesol v duchu opatrení, ktoré hromadným celoškolským akciám veľmi neprajú. Triedni učitelia sa preto snažili svojim triedam pripraviť deň naplnený zážitkami a zábavou, a tak sa žiaci tešili, že strávia deň so svojim triednym učiteľom a triedni učitelia sa tešili na deň so svojou triedou. Takéto chvíle chýbali už všetkým. Ako to všetko dopadlo? Pozrite si fotografie...

 • Deň detí sme oslávili, super sme sa zabavili. Opekačku a súťaže sme zdolali, za výkony sme odmeny a diplomy dostali.

  Mgr. B. Hochholczerová

 • Prváci sme, delfiníci, súťažiť sa nebojíme.
  Smelí sme my bojovníci, malí, veľkí nezbedníci.

  Tento pokrik sa niesol počas dňa v 1.A, ktorý si na MDD spoločne vymysleli. Na začiatku si zvolili názov družstvá Delfínici a vyrábali si spoločnú vlajku Delfína a aj malé logá, ktoré si pripli na modré tričká, aby mohli súťažiť s 1.B, ktorá si pripravila slniečkové logá. Takto vyzdobení si merali sily celé dopoludnie a zabávali sa pri rôznych zaujímavých disciplínach, kde si vyskúšali rýchlosť, postreh, obratnosť a iné zručnosti. Svoj prvý školský deň detí zakončili diplomom a odmenou, ktorú si odstrihli so zakrytými očami, kde zistili, že rúško môže mať aj inú funkciu. Natešení a s novými zážitkami sa ponáhľali k svojim rodičom, ktorí ich už čakali pred bránou školy.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria