• Spracovanie osobných údajov

    • Na základe toho, že dňa 19. 12. 2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 25. 5. 2018 zrušil zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov informujeme verejnosť, že ZŠ s MŠ má vypracovanú internú smernicu na ochranu osobných údajov, ktorá je k nahliadnutiu u hospodárky školy.

     Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona.

     Spracovanie osobných údajov - ZŠ s MŠ Hany Ponickej