• Platby a pokyny

    • Informácie pre stravníkov platné od 1.5.2023.

     S účinnosťou od 01. 05. 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Zákon o dotáciách upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti.

     1. Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) od 1.5.2023

     Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje

     a) posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada prostredníctvom zariadenia školského stravovania o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,

     b) základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada prostredníctvom zariadenia školského stravovania o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,

     c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),

     d) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

     1.2 Dotáciu na stravu možno poskytnúť aj:

     a) na dieťa v individuálnom vzdelávaní bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

     b) na dieťa, ktorého zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo; dotáciu na stravu vyplatí zriaďovateľ/škola rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

     1.3 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume:

     a) 1,40 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,

     b) 2,10 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole,

     c) 2,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.

     1.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

     Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedoručí žiadosť- návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, pokiaľ v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí. V prípade záujmu nových stravníkov o stravovanie v zariadení školského stravovania,  zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou  aj zápisný lístok stravníka, na základe ktorého vydá riaditeľ školy alebo školského zariadenia rozhodnutie o prijatie dieťaťa na stravovanie.

     2. Použitie dotácie na stravu v zariadení školského stravovania

     Dotácia na stravu poskytuje paušálne na obed podľa 5. finančného pásma v príslušnej vekovej kategórií stravníkov za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania má určený nižší stupeň finančného pásma. Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripravuje stravu podľa nižšieho finančného pásma (v nižšej sume) ako je výška dotácie,  z poskytnutej sumy dotácie na stravu je možné pokryť okrem obeda, aj desiatu/olovrant.

     2.1. Podmienky použitia dotácie na stravu

     • účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole; zapísané v triednej knihe a prihlásené na obed, počet hodín prítomnosti na vyučovacom procese  nie je rozhodujúci;
     • odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania;
     • zníženie úhrady zákonného zástupcu dieťaťa za stravovanie v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu na stravu za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
     • zabezpečenie obeda

      

     Dotácia na stravu sa použije

     • na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole);
     • na dieťa materskej školy, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, má rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a opakovane navštevuje posledný ročník v materskej škole;
     • na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške ŽM;
     • na všetky deti materskej školy, ak počet detí vo veku 2 – 5 rokov, ktorým sa  poskytuje pomoc v HN, presahuje 50%;
     • na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách v materskej škole a odoberie obed;
     • na dieťa základnej školy, ktoré sa zúčastní vyučovania v škole a odoberie obed;na dieťa, ktoré z dôvodu zdravotného znevýhodnenia má  skrátené vyučovanie na min. 2hodiny týždenne  a v deň keď bolo prítomné v škole odoberie obed;
     • na dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže  požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie na stravu.
       

     Dotácia na stravu sa nepoužije

     • ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo v základnej škole;
     • na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda;
     • na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode;
     • na dieťa základnej školy, ktoré plní osobitný spôsob školskej dochádzky podľa školského zákona:
      • vzdeláva sa mimo územia Slovenskej republiky (§ 23 písm. b);
      • vzdeláva sa podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f);
      • zdravotný stav mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole (§ 24 ods. 2 písm. a);
      • dieťa prvého stupňa základnej školy, ktorému vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady (§ 24 ods. 2 písm. b);
      • dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy je v domácom ošetrení (§ 24 ods. 3), napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.


     Pokyny a platby:

     • prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, deti v MŠ do 8:00 hod. Odhlásiť žiaka alebo dieťa môžete osobne, telefonicky (047/4392326) alebo prostredníctvom EDUpage. V prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese je povinnosťou zákonného zástupcu ho odhlásiť z obedu v stanovenom čase. Za dodržiavanie podmienok prihlasovania a odhlasovania zo stravy nesie plnú zodpovednosť zákonný zástupca, resp. stravník.
     • ak sa žiak z obedu neodhlási (na obed nepríde), na druhý deň je automaticky z obedu odhlásený. Odhlásený bude dovtedy, kým sa opäť na obedy neprihlási.
     • za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.
     • dieťa/žiak má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom v rozsahu zákona č. 544/2010 Zb. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.
     • obed sa musí celý skonzumovať v školskej jedálni. Nie je možné odnášať neskonzumované zvyšky obedu (okrem ovocia a mliečnych výrobkov) zo školskej jedálne z dôvodu dodržiavania všeobecných záväzných predpisov pre školské stravovanie
     • príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza  VOPRED, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to zvolenou formou: poštová poukážka, internetbanking.
     • stravník u ktorého vzniknú, alebo už vznikli nedoplatky, nemôže stravu ďalej odoberať, bude z obedov vyhlásený, alebo na obed nebude prijatý, kým si nedoplatky nevyrovná.

      

     ÚHRADA za stravu, platná od 01.01.2023 (podľa VZN č.1/2022) - 3. pásmo

     MATERSKÁ ŠKOLA:

       Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
     Desiata 0,50 EUR 0,50 EUR 0,00 EUR
     Obed 1,20 EUR  0,90 EUR 0,30 EUR
     Olovrant 0,40 EUR  0,00 EUR  0,40 EUR
     Spolu 2,10 EUR 1,40 EUR 0,70 EUR

      

     Citácia z VZN č. 1/2022:

     § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

     3) Žiaci a deti (okrem žiakov a detí v HN a žiakov a detí zo SZP) prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 € pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne. Žiaci a deti v HN a žiaci a deti zo SZP prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 1 € pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne.

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA  1. stupeň:

       Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
     Obed 1,70 EUR 1,70 EUR 0,00 EUR

                            

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA  2. stupeň:

       Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
     Obed 1,90 EUR 1,90 EUR 0,00 EUR

                              

     Citácia z VZN č. 1/2022:

     § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

     3) Žiaci a deti (okrem žiakov a detí v HN a žiakov a detí zo SZP) prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 € pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne. Žiaci a deti v HN a žiaci a deti zo SZP prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 1 € pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne.

     CUDZÍ  STRAVNÍCI:

         Režijné náklady Spolu
     Obed 2,40 EUR 2,94 EUR 5,34 EUR

      

     Citácia z VZN č. 1/2022:

     § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

     4) Zamestnanci školy a cudzí stravníci prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 € pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne.

     Stravné  je možné uhradiť šekom alebo prevodom. Číslo účtu IBAN SK1156000000006012732003
     Telef. kontakt: 047/4392326. Vedúca školskej jedálne: Mgr. Iveta Látková

     Hlavná kuchárka: Zlatica Horváthová
     Kuchárky: Eva Tureková, Lenka Pálová
     Pomocná kuchárka: Iveta Sihelská, Monika Koreňová