• O projekte

        • Cieľom projektu je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách ŠKD. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve z rodín v hmotnej núdzi.

          Vďaka pokračovaniu predchádzajúceho projektu sú od septembra 2023 žiakom zo SZP a HN naďalej preplácané náklady na ŠKD. Finančné prostriedky boli takisto použité na materiálne zabezpečenie a vybavenie priestorov ŠKD.