• O nás

    •  

      

                                                                 

      

      

      

     Materská škola je súčasťou základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Halič. Pre jej účely slúži samostatný zrekonštruovaný prízemný blok v ktorom sa nachádza vstupná chodba so šatňou detí, päť tried, dve samostatné spálne, riaditeľňa, sociálne zariadenia, plynová kotolňa.

      

     Materská škola má päť homogénnych tried s výchovným jazykom slovenským. Poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materskú školu navštevujú aj deti zo spádových obcí.

     Materská škola sídli na prízemí celého jedného krídla v budove ZŠ. Pred ňou sa nachádza rozsiahly oplotený školský dvor, vybavený viacerými hernými prvkami. Trávnatá plocha je dostatočná pre pohybové aktivity detí všetkých tried. Nachádza sa tu veľa listnatých a ihličnatých stromov, ktoré v letných mesiacoch chránia deti pred silnými slnečnými lúčmi.

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť  realizujeme podľa vypracovaného  ŠkVP “ZDRAVKO”. Počas celého školského roka sa snažíme vytvárať príjemné prostredie, aby sa v ňom deti cítili bezpečne, spokojne a pociťovali radosť z činností, ktoré spolu každý deň zažívame.

     Poplatky:

     1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 13,00 EUR. Výnimku tvoria deti v predškolskom veku, za ktorých pobyt zákonný zástupca neprispieva na úhradu výdavkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.
     2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy.

     podľa VZN č. 1/2022 O príspevku na školské zariadenia

     Učiteľský zbor 2022/2023

      

     Pani zástupkyňa Mgr. Miroslava Švihlová,                                              učiteľka v 2. triede.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Triedna učiteľka 1. triedy Mgr. Dominika Hricová.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pani učiteľka v 1. triede Mgr. Miroslava Beľová 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Triedna učiteľka 2. triedy Bc. Bronislava Kamenská

      

      

        Triedna učiteľka 3. A triedy Bc. Lucia                                                               Ďuráková. 

      

      

      

       Pani učiteľka v 3. A triede Bc. Linda Gálová. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Triedna učiteľka 3. B triedy Beata Slováková 

      

      

      Pani učiteľka v 3. B triede Mgr. Mária      Vlasatá. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pani asistentka Bc. Renáta Stankov

      

      

       Pani učiteľka v Zajačikovej triede Mgr.                     Katarína Hikkerová

      

      Pani učiteľka v Zajačikovej triede Mgr.                  Zuzana Kaššová