• Cieľ projektu:

        • Cieľom je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým tie deti, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

          Všetky aktivity, ktoré sa v rámci projektu realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie (ďalej ako EÚ), konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ako ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ako EFRR) na základe Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt bol podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR.