• Základné informácie

   • Školský klub detí ako súčasť ZŠ s MŠ Hany Ponickej je dôležitý výchovný partner rodiny a školy. Náš školský klub detí „DÚHA“ je určený pre deti 1. až 4. ročníka. Je súčasťou školy a každodenné činnosti prebiehajú v samostatných priestoroch v dvoch oddeleniach:

    1. oddelenie ŠKD: Mgr. Anna Lukáčová Dis.Art (foto zo života v ŠKD1)
    2. oddelenie ŠKD: Bc. Katarína Galádová (foto zo života v ŠKD2)
    3. oddelenie ŠKD: Adriana Martinková

    Druhy činností realizovaných v ŠKD:

    • odpočinková činnosť
    • rekreačná činnosť
    • záujmová činnosť a príprava na vyučovanie

    Podrobnejšie sú tieto činnosti rozpísané v našom Výchovnom programe.

    Školský klub detí má vypracovaný vlastný Školský poriadok.

    Poplatky za školský klub

    "....Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7,00 EUR/mes. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy....."(vzn_prisp_skola_2016-dodatok-2019-c.2.pdf).

    Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca. Ak sa neuhradí po 20. dni v mesiaci na túto skutočnosť bude rodič upozornený. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie preplatku. Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka z ŠKD.

    Denný režim v školskom klube:

    čas činnosť
    6:30 – 8:00              

    ranný klub / hry s hračkami, voľné a individuálne hry, hygienické  návyky, samoobslužné činnosti, odchod detí na vyučovanie/

    11:45 – 14:00

    oddychovo-relaxačná činnosť, obed, záujmové vzdelávanie
    14:00 – 15:00 športovo rekreačná činnosť /pobyt vonku, vychádzky, pohybové hry.../
    15:00 – 16:00 režimové momenty /presuny, hygiena, olovrant, príprava na vyučovanie, precvičovanie a písanie DÚ, didaktické hry
    16:00 – 16:30 nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru,  hry podľa záujmu detí až do odchod domov.