• Nadpis

    • Výchovný poradca: Mgr. Adriana Bošková
     Kontakt: adriana.boskova@gmail.com
     Konzultačné hodiny výchovného poradcu: streda od 13:00 – 15:00, prípadne v inú hodinu po dohode so zákonným zástupcom

     Dôležité informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

     Vážení rodičia, milí deviataci,
     1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Zákonný zástupca bude vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Termín podania je pre všetky talentové i netalentové odbory rovnaký. Prihlášku podáva zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy elektronicky cez Edupage alebo v listinnej forme do 20. marca 2024.

      
      
     Dôležité termíny

     20.03. 2024 - celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
     26.04. - 30.04.2024 - 1. kolo 1. termín talentových skúšok

     02.05. – 03.05.2024 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
     06.05. - 07.05.2024 -  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
     09.05. - 13.05. 2024 - 1. kolo 2. termín talentových skúšok
     od 16.05. 2024 - odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
     18.6. – 19.06.2024 - 2. kolo prijímacích skúšok
     od 20.06. 2024 - odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok