Navigácia

O škole

Súčasnosť školy

Od 1. júla 2002 sa spojením základnej a materskej školy transformoval právny subjekt Základná škola s materskou školou Halič. Úspešne sa tak zavŕšilo snaženie oboch škôl o spoločnú existenciu. Na konci roku 2020, po dvojročnom prípravnom a schvaľovacom procese, bol škole udelený MŠVVaŠ čestný názov Základná škola s materskou školou Hany Ponickej.
V školskom roku 2021/2022 sú v škole vytvorené 3 triedy (oddelenia) materskej školy, 8 tried na prvom stupni, 8 tried na druhom stupni a 1 špeciálna trieda. Dohromady školu navštevuje 302 žiakov (246 v ZŠ a 56 v MŠ). V poobedňajších hodinách sú v činnosti tri oddelenia školského klubu a to do 16:30 hod.
Škola disponuje dvoma budovami - hlavnou a vedľajšou. V hlavnej prebieha výuka všetkých predmetov a vo vedľajšej - v dvoch telocvičniach - výuka telesnej a športovej výchovy. V hlavnej budove sú kmeňové triedy, učebne jazykov, biológie, chémie, fyziky, technickej výchovy, špecifickej výchovy, hudobnej výchovy, náboženskej výchovy, regionálnej výchovy, informatiky a klubovňa. Poobedňajšie aktivity sú zastrešené rôznorodými krúžkami a školským klubom detí. Žiakom je k dispozícii jedáleň, ktorá ponúka okrem tradičných obedov aj "Mliečne desiaty" a bufet, kde si v prípade potreby môžu zakúpiť teplé alebo studené občerstvenie a nápoje. V areáli školy sa nachádza atletická dráha, futbalové a volejbalové ihrisko a tiež aj detské ihrisko. Pre výučbu je k dispozícii aj skleník.
Od 11. 9. 2008 má na škole pobočku Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ), ktorá takto zabezpečuje umelecké vzdelanie žiakov v troch odboroch (tanečný, hudobný, výtvarný, literárno dramatický).

Učiteľský zbor 2021/2022

Učiteľský zbor 2019/2020

 


Škola patrí medzi spádové školy pre 16 obcí a preto dochádzajúcim žiakom bude aj naďalej preplácať cestovné. Žiaci v hmotnej núdzi dostanú pomôcky, ktoré im takisto prepláca škola. Vo svojej činnosti aj naďalej pokračuje občianske združenie AMOS, ktorého úlohou je všeobecná podpora školy.

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria