Navigácia

Škola otvorená všetkým (ŠOV)

Naše aktivity

Zimný čas

Zima je jedným z najkrajších období v roku, pretože sa spája so sviatkami pokoja a radosti v očiach nielen detí, ale aj dospelých. Je obdobím, kedy sa deti tešia na snežnú nádielku, na Mikuláša, či Ježiška. A tak sme sa spolupodieľali na výzdobe školy pod vedením Mgr. Janky Gašparovski, ktorá svojou kreativitou a výtvarným nadaním vniesla medzi nás ducha Vianoc. Touto cestou sa jej chceme v mene inkluzívneho tímu poďakovať a všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.                 

 

                                                                     

                                                         

                                                                                  Inkluzívny tím

 

Vzťahy a ruky

       Vzťahy v triede sú dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa každý deň stretávajú, trávia spolu veľa času v triede a tak je dôležité, aby spolu dobre vychádzali. Nielen medzi sebou ale aj s učiteľmi, s ktorými sa dostávajú každý deň do kontaktu. Okrem dobrých vzťahov v triede, príjemnej atmosfére a spolupatričnosti sa niekedy môže stať, že sa vzťahy medzi spolužiakmi naštrbia, alebo vznikajú v triede konflikty.

        Dňa 23.11.2017 sme so žiakmi špeciálnej triedy 6.B. a žiakmi 5.A triedy hovorili o vzťahoch v ich triede. Ako sa v triede cítia, čo si vážia na spolužiakoch a na svojej učiteľke, kedy sa v triede cítia bezpečne, ale aj o tom čo ich hnevá, čo im prekáža na učiteľovi, na spolužiakoch, kedy sa necítia v triede nepríjemne. Tieto odpovede žiaci zapisovali do rúk, ktoré následne vystrihli a nalepili na spoločný plagát. Cieľom tejto aktivity bolo otvorenie problémov, poukázanie na jedinečnosť, ale aj spolupatričnosť v tom, čo sa nám v triede páči a čo nás hnevá.

                       

                                                                

                                                                       Mgr. Gabriela Sopúchová

                                                                       Mgr. Jana Chamuľová

 

Empatia a asertivita

      Dnes žijeme v zhone a zabúdame na pocity a potreby svojich blízkych. Častokrát sme nervóznejší, nemáme čas na seba a iných a nestíhame vnímať okolitý svet. Deti odpozorujú naše správanie a tak sa približujú svetu dospelých. Žiaci sú častokrát neempatický, vzájomne sa posmievajú so svojich pocitov, niekedy sa správajú voči sebe agresívne a tak sme pomocou diskusie a hrania rolí chceli poukázať na vhodné a nevhodné správanie, nato aby sa dokázali vcítiť do pocitov toho druhého a pochopili dôležitosť kamarátskych vzťahov, vzťahov voči učiteľovi, rodičom ale aj k ostatným ľudom. Jednou z aktivít bolo vcítenie sa do pocitov spolužiakov. Žiaci mali odpovedať na určité otázky tak, akoby odpovedali ostatní spolužiaci. Ďalšou aktivitou bolo hranie rolí, ktoré sa im veľmi páčilo a okrem toho, že ich presvedčivo zahrali bolo toto hranie rolí aj veľmi poučné a úsmevné.

                              

Mgr. Gabriela Sopúchová

Mgr. Jana Chamuľová

 

Týždeň boja proti drogám

     Dňa 16.11.2017 sme v rámci Týždňa boja proti drogám venovali pozornosť u žiakov prvého stupňa problematike Rasizmu a šikanovania a u žiakov druhého stupňa problematike Kyberšikanovania a obchodovania s ľuďmi. Formou prednášky spojenej s besedou sme im priblížili túto problematiku, ktorú sme obohatili o množstvo poučných videí s cieľom poukázať na závažnosť nevhodných prejavov správania v škole ale i bežnom živote. Veľkým problémom už aj u malých detí je stále pretrvávajúci rasizmus a s ním spojené šikanovanie, ktoré je problémom dnešnej doby.

     U starších žiakov sme sa rozhodli pre prevenciu kyberšikanovania, ktoré je o to závažnejší, že sa deje vo virtuálnom svete nad ktorým častokrát nemáme kontrolu. V súvislosti s kyberšikanovaním sme sa rozhodli poukázať aj na obchodovanie s ľuďmi, pretože potencionálne obete si pasáci hľadajú aj prostredníctvom internetu, a najmä mladí ľudia sú častokrát naivný a za vidinou zárobku v zahraničí a relatívnej slobody sú dôverčivý a preto sa ľahko nechajú nalákať na zdanlivo výhodnú ponuku vycestovania do zahraničia. Žiakov táto téma veľmi zaujala, upútala ich pozornosť a spustila sa búrlivá diskusia o danej problematike. Týmito prednáškami sme sa snažili žiakom vysvetliť nevhodnosť prejavov správania a snažili sme sa predchádzať vzniku takýchto závažných problémov. 

                                     

                        

Mgr. Gabriela Sopúchová

Mgr. Jana Chamuľová

Osvetový program pre rodičov

       Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Často aj od ich vzájomných vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na svet. Ovplyvňujú jeho správanie, postoje, aj hierarchiu hodnôt. Spolupráca školy a rodičov je mimoriadne významná súčasť života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo o účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Tento proces uľahčujú osobné kontakty s rodičmi, hlbšie vzájomné sa poznanie rodičov a učiteľov, možnosti spoločných zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi.

      Jednou z aktivít našej školy je aj Osvetový program pre rodičov, ktorý sa prvý krát uskutočnil dňa 26.10.2017 na tému ,,Moje dieťa ako žiak“. Súvisel so zapojením rodičov do života školy, je zameraný na oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote školy, triedy a vyučovacích výsledkoch, o tom ako sa dieťaťu v škole i mimo nej darí, riešime výchovno-vzdelávacie problémy a snažíme sa  týmito stretnutiami zmierniť, zlepšiť alebo  odstrániť nedostatky vznikajúce vo výchove a vzdelávaní nielen našim žiakom, ale aj rodičom, snahou je pomôcť k zlepšeniu prospechu a výchovy u žiakov.  Komunikácia nie je jednosmerná od školy k rodičom, ale obojsmerná a jej súčasťou je pravidelná spätná väzba.

Inkluzívny tím

Základné hygienické návyky

        Hygiena je spôsob starostlivosti o naše telo, ktorou človek prispieva k svojmu zdraviu a pocitu pohody. Deti sú už od malička rodičmi vedené k samostatnému fungovaniu, vrátane vykonávania hygienických úkonov. Keď sa neskôr dostanú do detského kolektívu, malo by byť samozrejmosťou, že po toalete použijú toaletný papier, umyjú si ruky a utrú ich do uteráka. Nie je to vždy jednoduché a deti často ignorujú základné hygienické činnosti, čím zvyšujú riziko prenášania baktérií a nečistôt na ostatných kamarátov v kolektíve. Správnymi hygienickými návykmi u každého z nás vieme predísť vzniku a šíreniu rôznych chorôb. Starostlivosť  o naše telo by mala byť každodennou súčasťou, pretože sa každý deň stretávame s mnohými ľuďmi  nielen doma, v škole, ale aj na ulici, v obchode, v autobuse a tak sme skúsili  ísť na žiakov prefíkanejšou metódou ako len diktovaním striktných príkazov a premenili hygienu na zábavu.

       V dňoch 25.10 a 27.10. 2017 sme si pripravili pre žiakov našej školy pútavú a zaujímavú  prednášku spojenú s besedou, ktorá sa týkala správnej starostlivosti o naše telo. Žiakom sa beseda veľmi páčila   ktorú žiaci ocenili a páčila sa im.

                                          

                                       

Vypracovali: Mgr. Gabriela Sopúchová, Mgr. Jana Chamuľová ( sociálne pedagogičky )

KVET LÁSKY

     Čo je symbolom lásky, toho, že niekoho máme radi? Čím najčastejšie urobíme určite niekomu radosť? Napríklad kvetom. So žiakmi IV.A triedy sme si hovorili práve o tom, aké vzťahy poznajú (rodinné, kamarátske, susedské). Práve kamarátstvo je v ich veku dôležitou súčasťou.  Tak ako o KVET sa treba starať aj o kamarátstvo. Úlohou žiakov bolo porozmýšľať a uviesť vlastnosti týkajúce sa vzťahov v triede medzi kamarátmi (napr. úprimnosť, tolerancia, dobrosrdečnosť, láskavosť, čestnosť, slušnosť...), ktoré si žiaci vpísali do svojich lupienkov v kvietku. Potom jednotlivé lupienky vyfarbili, kvietok vystrihli a spoločne z nich vytvorili kyticu vo ,, Váze priateľstva“ podľa ktorej by sme sa v triede mali správať a dodržiavať dané vlastnosti. Cieľom aktivity bola snaha dosiahnuť vzájomnú toleranciu, lepšie vzťahy v triede, spoluprácu a kreativitu, vyjadrenie vlastného názoru. V závere sme si uvedomili, že kamarátske vzťahy v triede sú nevyhnutné, pretože :

Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama. A šťastný je ten, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.“

                                                                                                                                                                                  Thomas Large

                            

                                                                 

Vypracovala: Mgr. Jana Chamuľová, sociálny pedagóg

               

Humanitárna zbierka vecí

Máte chuť pomôcť deťom, ktoré to potrebujú? Niekedy stačí málo, napríklad upratať v skrini.

Upratovanie a jeseň akosi patria k sebe. Pri ňom často zistíte, že máte veci, ktoré sú pekné, ešte dobré, ale už ich nepotrebujete. Najčastejšie je to oblečenie a topánky pre deti, ktorým aj keby ste im všetko nechali do budúceho roku, tak z toho ako naschvál vyrastú. Iste máte doma zachovalé veci, ktoré už akosi nemáte komu v rodine "posunúť" a niekomu inému by ešte poslúžili. Čo s nimi?

Práve pre Vás je určená humanitárna zbierka nepotrebných vecí, ošatenia, ktoré iným ešte pomôžu.

 

V mesiacoch:

  • : 25.09.-29.09.2017
  • : 23.10.-27.10.2017
  • : 27.11.-1.12.2017

sa uskutoční zbierka, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Halič v rámci projektu ŠOV. Stačí málo. Pre Vás nepotrebné veci priniesť v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 8:00 alebo v popoludňajších hodinách od 12:00 do 13:30 hod. do  vestibulu (na prízemí) zamestnancovi školy na vrátnici. Môžete tak prispieť svojim kúskom tým, čo to potrebujú. Zbierame najmä detské oblečenie, topánky, hračky, knižky, školské potreby, deky, posteľné oblečenie a všetko, čo sa hodí do domácnosti.

ZŠ s MŠ Halič chce touto zbierkou pomôcť rodinám s deťmi v zlej finančnej situácii a nami vyzbierané veci budú rozdelené takým rodinám, ktoré pomoc potrebujú. Prosíme Vás, aby Vami prinesené veci boli čisté. Radosť a vďačnosť týchto detí možno neuvidíte, ale určite ju pocítite hlboko v srdci.

Pomôžte spolu s nami vniesť ducha Vianoc aj do týchto rodín a k deťom, ktoré pomoc potrebujú.

 

Detský letný tábor

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria