Navigácia

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Cieľ projektu:

Cieľom je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým tie deti, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

Všetky aktivity, ktoré sa v rámci projektu realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie (ďalej ako EÚ), konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ako ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ako EFRR) na základe Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt bol podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR.

           

 

                  

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria