Navigácia

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Naše aktivity

KOŠÍK PLNÝ KOMPLIMENTOV

Ako ma vidia iní? Ako sa pozerám na seba ja sám? Aktivita, ktorá posilní sebavedomie a povzbudí. Je zameraná na pozitívnu klímu triedy, dobré vzťahy, sebaprijatie..Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti. Takto príjemne sa mohli cítiť a vzdávať si komplimenty aj naši žiaci 8.a 9. ročníkoch, ktorí po dlhom čase si mohli opäť sadnúť do školských lavíc. Zamysleli sa nad tým, kedy naposledy úprimne, zo srdca povedali niekomu niečo pekné a milé, kedy vyvolali poďakovanie i úsmev na tvári niekomu blízkemu alebo len tak sami sebe. Na jednej z hodín prostredníctvom preventívnej aktivity: ,,Košík plný komplimentov,“ mali žiaci k tomu príležitosť. A veruže sa to niektorým aj podarilo, keď  svojej spolužiačke alebo spolužiakovi vyjadrili milé slová, ale aj vedúcu aktivity potešili nejedným úprimným komplimentom.

                             Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

VIANOČNÝ VENČEK

So žiakmi školského oddelenia včielka sme boli šikovní a kreatívni. Určitá chvíľa patrila téme Vianoc a aktivite, ktorá bola zameraná na dobré vzťahy v kolektíve, rozvoj fantázie a predstavivosti, pozitívnych vlastností, komunikácie a spolupráce. Žiaci si obkreslili svoju ruku na farebný papier a do dlane nakreslili niečo, čo sa spája s Vianocami. Potom ruku vystrihli a nalepili na farebný plagát do kruhu.  Vyšiel nám venček, ktorý sme si skrášlili mašľou a anjelikom. Do venčeka sme vpisovali vlastnosti, aké sú re nás Vianoce a tak, Vianočný venček ostal ozdobou na dvere školského klubu včielka.

Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

               

 

VIANOČNÁ POŠTA

So žiakmi 7.A triedy sme sa formou skupinového sedenia rozprávali o dištančnej výučbe a Vianočných sviatkoch, kde nám stretnutie spríjemňovala Vianočná hudba. Nasledovala aktivita s názvom ,,Vianočná pošta.“ Úlohou žiakov bolo vymaľovať si svojho anjela a do srdca vpísať svoje meno. Potom papier zložili a posúvali svojmu spolužiakovi alebo spolužiačke. Do vnútornej strany papiera každý napísal venovanie k Vianociam, ktoré bude každému žiakovi počas sviatkov pripomínať svojich spolužiakov. Cieľom aktivity bolo posilňovanie dobrých vzťahov v triede,  rozvoj empatie, citových väzieb, kladných vlastností a zachovanie tradícií Vianoc.

Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

         

Pozitívne vzťahy v školskom klube detí

Školský klub detí patrí k významným socializačným činiteľom v škole, pretože deti v ňom prežívajú výraznú časť svojho času,  vytvárajú si vzájomné vzťahy, učia sa komunikovať nielen s rovesníkmi, ale aj s dospelými a byť tolerantnými. Významnú úlohu zohráva školský klub aj pri  realizovaní efektívnej prevencie sociálno-patologických javov Veľmi dôležitým predpokladom pri eliminácii násilia, sociálno –patologických javov v školskom prostredí je vytvorenie  dobrých vzájomných vzťahov. So žiakmi školského klubu detí formou skupinového sedenia som sa formou preventívnych aktivít: ,, Vymenia si miesto“ a ,,Darujem ružu“ ( u nás to bola hračka) zameriavala na stmelenie kolektívu, rozvoj sociálneho a prosociálneho správania a vlastností, pozitívne vzťahy v školskom klube, prevenciu šikanovania. Žiaci boli aktívni, tolerantní voči sebe, empatickí, vzájomne spolu spolupracovali a zažili sme spolu pekný deň s úsmevom na tvári.

Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

        

       

Zbierka šatstva a obuvi

Aj napriek neočakávanej celosvetovej korona kríze a s ňou spojenej prerušenej, zastavenej či obmedzenej prevádzke školy sme sa s pracovníčkami projektu POP a asistentkou učiteľa I. stupňa Monikou Černákovou tento rok tiež rozhodli pre zbierku šatstva a obuvi pre rodiny a žiakov našej školy. Naše odovzdávanie zbierky bolo tento rok netradičné. Oblečenie a obuv sme sa snažili rozdať žiakom priamo v škole podľa potrieb alebo pri odnesení výučby dištančnou formou priamo do rodiny. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili. A nebolo Vás málo. Touto cestou Vám všetkým chceme povedať: ,,ĎAKUJEME, za pomoc a ochotu!“  Spolu sme opäť podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Mgr. Jana Chamuľová (sociálna pedagogička)

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria