Navigácia

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Sociálny pedagóg

https://zspdobsinskeho.eu.sk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/logoeuzdroje2020-2.png

 

Na našej škole pôsobí vďaka Národnému projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

sociálny pedagóg:  Mgr. Jana Chamuľová

 „U dieťaťa sa sústreďte na rozvoj toho dobrého, vďaka tomu v ňom pre to zlé nezostane žiadne miesto.“

 M. Montessori

Kto je sociálny pedagóg ?

Je odborný zamestnanec, ktorý sa zameriava na všetky deti, či už sa v ich živote vyskytuje nejaký problém ľahkého či závažného charakteru, alebo sú to deti bez vážnejších problémov.

Je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém, rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí, rozvodovú a porozvodovú situáciu, keď sa s tým dieťa nevie vyrovnať, zdravotné ťažkosti.

 

Svojím pôsobením sa snaží o vytvorenie bezpečnej sociálnej klímy na škole a to:

 • podporovaním pozitívnych vzťahov medzi žiakmi
 • aktívnou pomocou žiakom zo sociálne-znevýhodneného prostredia
 • elimináciou  sociálno-patologických javov (preventívnymi aktivitami, včasnou diagnostikou a následnou intervenčnou činnosťou)
 • podporou zdravého životného štýlu a zmysluplného trávenia voľného času
 • plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

 

 Sociálny pedagóg pracuje so žiakmi :

 • na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonného zástupcu, samotného žiaka alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

 

Skupinovo :

 • s konkrétnou triedou, oddelením ŠKD
 • realizáciou preventívnych aktivít – vzdeláva žiakov v oblasti prevencie
 • podporuje rozvoj osobnosti žiakov využívajúc rôzne zážitkové hry a techniky, ktoré smerujú k rozvoju osobnosti žiakov
 • ak je to potrebné venuje sa náprave vzťahov medzi žiakmi, eliminuje patologické správanie, , reguluje konflikty
 • zameriava sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

 

 Individuálne :

 • prevažne so žiakmi zo sociálne-znevýhodneného prostredia
 • žiakmi vyžadujúcimi odbornú starostlivosť na podnet triedneho učiteľa, príp. zákonného zástupcu žiaka
 • Individuálna práca so žiakmi prebieha v kabinete sociálneho pedagóga.
 •  Ak je potrebné vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

 

 Sociálny pedagóg spolupracuje

 • s triednymi učiteľmi, s asistentmi učiteľa, s výchovnou poradkyňou a s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,
 • s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPPP
 • s dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede,
 • sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

 

Aké otázky najviac trápia žiakov?

Bojím sa chodiť do školy!

Učiteľ si na mňa zasadol.

Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?

Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.

Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.

Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.

Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.

Neznášam svojho spolužiaka.

Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.

Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.

Nechcem, aby sa naši rozviedli.

Štve ma sestra alebo brat.

Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.

Mám najprísnejších rodičov na svete.

Všetci ma doma považujú za malé decko.

Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.

Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.

Všetci ma doma prehliadajú.

Nemôžem sa stretávať s otcom.

Nechodíme k starým rodičom.

Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

 

Najčastejšie otázky rodičov

Prečo akurát ja mám také dieťa?

Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?

Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?

Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?

Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?

Prečo sa moje deti neznášajú?

Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?

Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?

Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne)

 

KONZULTÁCIE: RODIČIA PO DOHODE, ŽIACI PO DOHODE

   Sociálny pedagóg:  Mgr. Jana Chamuľová   

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

 

Sociálna pedagogička

 

,,Je jedno, aký si vzdelaný, talentovaný, bohatý, alebo cool…To, ako zaobchádzaš s ľuďmi, o Tebe hovorí všetko…“

          Profesia sociálneho pedagóga sa zaraďuje medzi pomáhajúce profesie. Cieľom mojej práce je preto pomáhať žiakom, rodičom prípadne zákonným zástupcom žiaka v najrôznejších oblastiach života. Je dôležité, aby škola bola miestom, kde sa budeme cítiť príjemne a bezpečne.

Preto:

 • Ak ti niekto ubližuje: ak ťa bijú, urážajú, zneužívajú, zanedbávajú (spolužiaci, učiteľ, rodičia, cudzí ľudia),
 • ak máš problém v škole, s priateľom, priateľkou, v rodine, s kamarátmi,
 • ak máš pocit, že niečo potrebuješ povedať, s niekým sa porozprávať, ale nemáš s kým,
 • ak má nejaký problém tvoj kamarát, alebo človek, ktorého poznáš a bojí sa, alebo to nemôže niekomu povedať

Poradím ti čo robiť!

Sociálny pedagóg

 • je pomocou v blízkosti žiaka na škole, keď sa objaví problém (výchovné ťažkosti, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu),
 • jeho úlohou je prevencia a riešenie sociálno-patologických javov u detí formou prednášok, besied a preventívnych aktivít,
 • rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov,
 • v poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kyberšikanovanie, záškoláctvo a podobne,
 • poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
 • úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, školským špeciálnym pedagógom, odbornými inštitúciami
 • vedie záznamy riešených prípadov, 
 • pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine.

S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

 

 

Konzultačné hodiny: podľa vzájomnej dohode s rodičom, žiakom, učiteľom

Mgr. Jana Chamuľová - sociálna pedagogička

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria