Navigácia

Základná škola

Základné dokumenty školy, hodnotiace správy a tlačivá pre rodičov

Všeobecné predpisy školy:

Štatút školy: Štatút školy
Školský poriadok základnej školy: Školský poriadok ZŠ
Dodatok k školskému poriadku: Dodatok k školskému poriadku - Dištančné vzdelávanie
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program pre špeciálne triedy
Organizačný poriadok školy: Organizačný poriadok
Prevádzkový poriadok školy: Prevádzkový poriadok
Dodatok k prevádzkovému poriadku školy: Dodatok k prevádzkoému poriadku školy ohľadom ochorenia COVID
Registratúrny poriadok: Registratúrny poriadok školy
Pracovný poriadok: Pracovný poriadok
Interný predpis: Kľúčový poriadok
Interný predpis: Smernica o organizovaní lyžiarskeho kurzu
Interný predpis: Prevadzkový poriadok obecnej telocvične
Interný predpis: Diskriminácia a jej zákaz v ZŠ s MŠ Hany Ponickej
Interný predpis: Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
Interný predpis: Smernica o vyhotovovaní, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok ZŠ s MŠ Hany Ponickej
Interný predpis: Rokovací poriadok pedagogickej rady a pracovnej porady
Interný predpis: Smernica o vybavovaní sťažností
Interný predpis: Smernica o prevencii a riešení šikanovania žiakov
Interný predpis: Smernica o plnení PŠD v zahraničí
Interný predpis: Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
Interný predpis: Smernica o využití pracovného času zamestnancov
Interný predpis: Smernica o organizovaní školy v prírode
Interný predpis: Smernica o organizovaní plaveckého výcviku
Interný predpis: Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách
Interný predpis: Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Interný predpis: Smernica o stravovaní v školskej jedálni
Interný predpis: Smernica o prijímaní detí do ŠKD
Interný predpis: Smernica o vykonávaní komisionálnej skúšky
Interný predpis: Smernica o realizovaní stravovania

Hodnotiace správy školy:

Hodnotiaca správa školy za školský rok 2020/2021: Hodnotiaca správa 2020/21
Hodnotiaca správa školy za školský rok 2019/2020: Hodnotiaca správa 2019/20
Hodnotiaca správa školy za školský rok 2018/2019: Hodnotiaca správa 2018/19
Hodnotiaca správa školy za školský rok 2017/2018: Hodnotiaca správa 2017/18

Tlačivá pre rodičov:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ
Žiadosť o odklad PŠD: Žiadosť o odklad PŠD
Žiadosť o oslobodenie z predmetu telesná a športová výchova: Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z TŠV
Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku: Žiadost o možnosť vykonať komisionálne skúšky
Žiadosť o povolenie plniť PŠD v zahraničí: Žiadosť o povolenie plniť PŠD v zahraničí
Žiadosť o povolenie vzdelávať sa podľa individuálneho plánu: Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania: Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria