Navigácia

Základná škola

Základné dokumenty školy, hodnotiace správy a tlačivá pre rodičov

Všeobecné predpisy školy:

Štatút školy: Štatút ZŠ s MŠ
Školský poriadok základnej školy: Školský poriadok ZŠ
Školský vzdelávací program: ŠkVP
Školský vzdelávací program pre špeciálne triedy: ŠkVP (špeciálne triedy)
Organizačný poriadok školy: Organizačný poriadok školy
Prevádzkový poriadok školy: Prevádzkový poriadok školy
Dodatok k prevádzkovému poriadku školy: Dodatok k prevádzkoému poriadku školy ohľadom ochorenia COVID
Registratúrny poriadok: Registratúrny poriadok školy
Pracovný poriadok: Pracovný poriadok
Interný predpis: Kľúčový poriadok
Interný predpis: Prevádzkový poriadok obecnej telocvične
Interný predpis: Diskriminácia a jej zákaz u zamestnávateľa ZŠ s MŠ Halič
Interný predpis: Smernica na zaistenie zdravia a ochrany zdravia žiakov v škole
Interný predpis: Smernica o vyhotovovaní, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok ZŠ s MŠ Halič
Interný predpis: Rokovací poriadok pedagogickej rady a pracovnej porady
Interný predpis: Smernica o vybavovaní sťažností
Interný predpis: Smernica o prevencii a riešení šikanovania žiakov
Interný predpis: Smernica o plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí
Interný predpis: Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
Interný predpis: Smernica o využití pracovného času zamestnancov
Interný predpis: Smernica o organizovaní školy v prírode
Interný predpis: Smernica o organizovaní plaveckého výcviku
Interný predpis: Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách
Interný predpis: Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Interný predpis: Smernica o stravovaní v školskej jedálni

Hodnotiace správy školy:

Hodnotiaca správa školy za školský rok 2019/2020: Hodnotiaca správa 2019/20
Hodnotiaca správa školy za školský rok 2018/2019: Hodnotiaca správa 2018/19
Hodnotiaca správa školy za školský rok 2017/2018: Hodnotiaca správa 2017/18

Tlačivá pre rodičov:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ
Žiadosť o odklad PŠD: Žiadosť o odklad PŠD
Žiadosť o oslobodenie z predmetu telesná a športová výchova: Žiadosť o oslobodenie z TŠV
Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku: Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria