Navigácia

Škola otvorená všetkým (ŠOV)

O projekte

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Čo je to „inklúzia“? Je to snaha o zaradenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej triedy. Pomáha deťom so sociálne znevýhodneného prostredia k ich sociálnemu začleneniu medzi bežné deti.

Prínosom je vytvorenie inkluzívneho tímu pozostávajúceho z pedagogických a odborných zamestnancov (sociálni pedagógovia a pedagogickí asistenti), ktorí  pri práci s deťmi pôsobia nielen v školách, ale aj v teréne.

Tento projekt je vytvorený aj na našej škole v Haliči a je financovaný Európskou úniou. Náš inkluzívny tím pozostáva z týchto odborných a pedagogických zamestnancov:

 

Odborní zamestnanci: Mgr. Jana Chamuľová, Mgr. Garbriela Sopúchová (sociálny pedagóg)

Sú to odborní pracovníci, ktorí vykonávajú odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Realizujú individuálne a skupinové poradenstvo. Pri individuálnych sedeniach sú riešené problémy z každodenného života žiaka zamerané na zmiernenie, zlepšenie alebo odstránenie daného problému. Všetko, čo sa rieši na sedeniach zostáva výhradne len medzi odborným zamestnancom a klientom. Medzi najčastejšie riešené problémy patria porušovanie školského poriadku (šikanovanie, záškoláctvo, fajčenie, alkohol, drogy...), rodinné problémy, vzťahové problémy (v rovine učiteľ – žiak, žiak – žiak), problémy s prvými láskami, predčasná sexualita, traumatické zážitky a mnoho ďalších. Skupinové sedenia sú realizované formou prednášok, besied, zážitkových hier, hrania rolí  a preventívnych aktivít zameraných na rozvoj osobnosti, hlbšie spoznávanie seba aj ostatných, zlepšenie vzťahov a atmosféry v triede, elimináciu sociálno-patologických javov (šikanovania, záškoláctva, agresivity, užívanie alkoholu, cigariet, drog..), relaxáciu, odbúranie stresu a napätia, naučiť sa zvládať krízové situácie každodenného života, rozvoj tolerancie v rámci multikultúrnej výchovy s heslom: „Každý z nás je iný a predsa niečím jedinečný.“

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Jana Gašparovski, Mgr. Janka Gondová (pedagogický asistent)

Pedagogickí zamestnanci sú asistentmi učiteľa, ktorí pracujú so žiakmi individuálne alebo skupinovo. Pracujú hlavne so žiakmi, ktorí majú problémy s učením a potrebujú osobitný prístup a tiež so žiakmi, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Pomáhajú im pri zvládaní učiva, ktoré  je pre nich náročnejšie.

Kedykoľvek sa môžete obrátiť na náš inkluzívny tím, ktorý Vám rád poskytne pomoc, radu či informácie o akomkoľvek probléme, ktorý trápi Vaše dieťa. Snahou nás všetkých je riešiť, odstrániť alebo aspoň zmierniť problémy vyskytujúce sa na našej škole a v živote našich žiakov. Odborné konzultácie pre rodičov a žiakov sú bezplatné.

Projekt ŠOV bol v auguste 2019 úspešne ukončený.

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria