Navigácia

Platby

Úhrada za stravu

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

ÚHRADA za stravu, platná od 01.09.2019 - 2. pásmo

MATERSKÁ ŠKOLA:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Desiata 0,36 EUR 0,35 EUR 0,01 EUR
Obed 0,85 EUR 0,85 EUR 0 EUR
Olovrant 0,24 EUR 0 EUR 0,24 EUR
Spolu 1,45 EUR 1,20 EUR 0,25 EUR

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  1. stupeň:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Obed 1,15 EUR 1,20 EUR 0 EUR

                       

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  2. stupeň:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Obed 1,23 EUR 1,20 EUR 0,03 EUR

                         

DESIATA ZŠ: 1. stupeň 0,49 €, 2. stupeň 0,53 €

CUDZÍ  STRAVNÍCI:

    Režijné náklady Spolu
Obed 1,33 EUR 1,62 EUR 2,95 EUR

 

Stravné  je možné uhradiť šekom alebo prevodom. Číslo účtu IBAN SK1156000000006012732003
Telef. kontakt: 047/4392326. Vedúca školskej jedálne: Mgr. Iveta Látková

Hlavná kuchárka: Zlatica Horváthová
Kuchárky: Renata Hrnčiarová, Eva Tureková
Pomocná kuchárka: Iveta Sihelská

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria