Navigácia

Informácie k stravovaniu

Platby a pokyny

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

Dotácia na stravu od septembra 2021 sa poskytuje v sume 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo ZŠ a odobralo stravu.

Pokyny:

 • prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, deti v MŠ do 8:00 hod. Odhásiť žiaka alebo dieťa môžete osobne, telefonicky (047/4392326) alebo prostredníctvom EDUpage.
 • ak sa žiak z obedu neodhlási (na obed nepríde), na druhý deň je automaticky z obedu odhlásený. Odhlásený bude dovtedy, kým sa opäť na obedy neprihlási.
 • za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.
 • dieťa/žiak má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom v rozsahu zákona č. 544/2010 Zb. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.
 • obed sa musí celý skonzumovať v školskej jedálni. Nie je možné odnášať neskonzumované zvyšky obedu (okrem ovocia a mliečnych výrobkov) zo školskej jedálne z dôvodu dodržiavania všeobecných záväzných predpisov pre školské stravovanie.


ÚHRADA za stravu, platná od 01.09.2021 - 2. pásmo

MATERSKÁ ŠKOLA:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Desiata 0,36 EUR 0,36 EUR 0,00 EUR
Obed 0,85 EUR 0,85 EUR 0,00 EUR
Olovrant 0,24 EUR 0,09 EUR 0,15 EUR
Spolu 1,45 EUR 1,30 EUR 0,15 EUR

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  1. stupeň:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Obed 1,15 EUR 1,30 EUR 0,00 EUR

                       

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  2. stupeň:

  Finančná norma Doplatok ÚP Doplatok rodiča
Obed 1,23 EUR 1,30 EUR 0,00 EUR

                         

CUDZÍ  STRAVNÍCI:

    Režijné náklady Spolu
Obed 1,33 EUR 1,62 EUR 2,95 EUR

 

Stravné  je možné uhradiť šekom alebo prevodom. Číslo účtu IBAN SK1156000000006012732003
Telef. kontakt: 047/4392326. Vedúca školskej jedálne: Mgr. Iveta Látková

Hlavná kuchárka: Zlatica Horváthová
Kuchárky: Eva Tureková
Pomocná kuchárka: Iveta Sihelská, Lenka Pálová

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
  Družstevná č.11, 98511 Halič
 • 047/4392357 - Základná škola
  047/4392326 - Školská jedáleň
  0911042581 - Materská škola

Fotogaléria