Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia Clil GEG CL
Geografia Š7 GEG7
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INFV
Informatika INF
Matematika MAT
Matematika (do 2018/2019) M
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova - evanjelická NBE
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska náuka Š7 OBN7
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Predprimárne vzdelávanie - doobedie PV-D
Predprimárne vzdelávanie - poobedie PV-P
Prírodoveda PDA
Prírodoveda Clil PDA CL
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk/Výtvarná výchova SJL5+6/VYV7
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Vlastiveda VLA
Vlastiveda Clil VLA CL
Vlastiveda/Biológia VLA5+6/BIO7
Vlastiveda/Dejepis VLA5+6/DEJ7
Vlastiveda/Fyzika VLA5+6/FYZ7
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2022

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria