Navigácia

Stránky predmetovej komisie cudzích jazykov

Anglický jazyk

Domáce úlohy (korona vírus) pre tých, ktorí nepoužívajú edupage:

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

T

     Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností;  využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom;  v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ; v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text; používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ, DRUŽSTEVNÁ 11, HALIČ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň

Fotogaléria