Navigácia

COVID - 19

Informácie k nástupu do školy v školskom roku 2021/2022

Informácie k nástupu žiakov do školy:

Žiaci, ktorí nastúpia v septembri do školy, reprezentujú tri skupiny: 
1) nezaočkovaní
2) zaočkovaní
3) tí, čo prekonali COVID a majú protilátky

Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytne PCR kloktacie testy. Tie sme si už na škole vyskúšali. Okrem toho, ak rodičia žiakov prejavia záujem, budú im poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Od 23.8. budeme preto zisťovať záujem o oba druhy týchto testov prostredníctvom triednych učiteľov.

Platí, že pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka", ktoré nájdete v prílohách na konci tohto textu a v najbližších dňoch by malo byť k dispozícii aj na EDUpage.

Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test, bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

Od septembra 2021 sa budú školy riadiť takzvaným Školským semaforom čo znamená, že sa už nebudú zatvárať plošne a celé, ale na základe výskytu konkrétnych prípadov v konkrétnych triedach. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním.

Príklad 1: V piatok bol pozitívne testovaný žiak triedy 3.D, rodič o tom informoval triedneho učiteľa a ten následne riaditeľa školy.

Na základe pokynu riaditeľa, do 10 dňovej karantény idú všetci nezaočkovaní žiaci triedy 3.D, ktorí s ním boli v úzkom kontakte najneskôr v stredu. Ostatní žiaci (žiaci zo skupiny 2. a 3.) nejdú do karantény, ak spĺňajú výnimku z karantény a to:
Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V,
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson&Johnson,
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola 1. dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Ak žiak patrí do jednej z týchto skupín, môže rodič informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény predložením tlačiva "Oznámenie o výnimke z karantény", ktoré takisto nájdete v prílohách pod textom.
V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

Príklad č.2: Rodič žiaka triedy 3.D oznámi prostredníctvom triedneho učiteľa vedeniu školy, že bol pozitívne testovaný na COVID-19, pričom jeho dieťa chodilo do školy.

Na základe pokynu riaditeľa ide do 10 dňovej karantény len diaťa tohto rodiča. Trieda 3.D pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Povinnosť nosiť rúška naďalej zostáva, výnimku majú deti do 6 rokov a deti v MŠ.

Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak toto právo zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prílohy na stiahnutie:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény

Informácie na stiahnutie k AG samotestom:

Návod na použitie samodiagnostického testu
Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť COVID-19

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HANY PONICKEJ
    Družstevná č.11, 98511 Halič
  • 047/4392357 - Základná škola
    047/4392326 - Školská jedáleň
    0911042581 - Materská škola

Fotogaléria